ตัวอย่างโครงการมาตรฐานที่10


โครงการในมาตรฐานที่  10  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน                                        บุคลากร

โครงการ                                พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

สนองกลยุทธ์/จุดเน้น        สพฐ ข้อ 3.3  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ข้อ 3.4  พัฒนาครูมืออาชีพ  และจุดเน้น 3.1  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาให้สูงขึ้น

ลักษณะโครงการ                 โครงการใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      เจ้าหน้าที่งานบุคลากร   โรงเรียนวัดลำน้ำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางรมย์นลิน   จำปาศรี

ระยะเวลาดำเนินการ         1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552

******************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ขาดการใช้สื่อประกอบการสอน  ไม่วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  และไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ซึ่งทั้งนี้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  หากปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไข  จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครู ขาดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดต่ำลง  แนวทางการแก้ไข  ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  เพื่อให้ครูนำความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. เพื่อให้ครูนำความรู้และทักษะการจัดการเรียนเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ปฏิบัติจริง

3.  เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม

4. เพื่อให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

6. เพื่อให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน

3. เป้าหมาย

1. ครูร้อยละ 75 มีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ครูร้อยละ 75 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3. ครูร้อยละ 75 มีความสามารถจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ครูร้อยละ 75 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

5. ครูร้อยละ 75 มีการประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

6. ครูร้อยละ 75 มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

7. ครูร้อยละ 75 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

8. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

 

4. วิธีดำเนินงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน

ต.ค.50

นาง./นาย….

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

ต.ค.50

นาง/นาย….

3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

ต.ค. 50

คณะกรรมการ

4 จัดอบรมพัฒนาครู  ดังต่อไปนี้4.1  เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน4.2  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล4.3  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และเทคนิควิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.4 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

4.5 การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและการนำผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

4.6  การจัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

พ.ย.50-ก.ย.51

คณะกรรมการ

5. ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

พ.ย.50-ก.ย.51

คณะครู

6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทำการวิจัยในชั้นเรียน

พ.ย.50-ก.ย.51

คณะครู

7. จัดทำแผนงานปฏิบัติการนิเทศและจัดทำแบบสังเกตการนิเทศ

พ.ย.50-ก.ย.51

คณะกรรมการ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

8. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน

ก.ย.51

คณะกรรมการโครงการ

9.นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียนอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อเดือน

พ.ย.50-ก.ย.51

คณะกรรมการนิเทศ

10.จัดกิจกรรมนำเสนองานวิจัยของครูแต่ละคน

พ.ย.50-ก.ย.51

คณะครู

11.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ก.ย.51

นาง/นาย…..

12. สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ก.ย.51

คณะครู

13.สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ก.ย.51

นาง/นาย…..

14.สรุปผลการดำเนินงานโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน

ก.ย.51

นาง/นาย……

5.งบประมาณ  จำนวน  30,000  บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1.ค่าใช้สอย  20,000  บาท

-ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม    20,000  บาท

2. ค่าวัสดุ เป็นเงิน  5,000  บาท

-ค่าจัดทำเอกสารและรายงานโครงการ   5,000 บาท

3. ค่าตอบแทน   5,000 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท

6.การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1. ร้อยละ…… ของครูมีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน – ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
2. ร้อยละ……ของครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล -ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้-วิจัยในชั้นเรียน-ประเมินผู้เรียนรายบุคคล -แผนการจัดการเรียนรู้-ระเบียนสะสม-แบบประเมินรายบุคคคล
3. ร้อยละ……ของครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ – ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้- สังเกตการสอน
– แบบตรวจสอบ- แผนการจัดการเรียนรู้- แบบสังเกตการณ์
สอน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

4.ร้อยละ……ของครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน – ประเมินในการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอน- แบบประเมินสื่อการจัดการเรียนการสอน – แบบบันทึกการ
ผลิตสื่อและการใช้สื่อ-แบบสังเกตการสอน
5.ร้อยละ……ของครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง – ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ – แบบตรวจสอบ- แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
6.ร้อยละ……ของครูมีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ – แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้- แบบบันทึกการ
สอนซ่อมเสริม- แบบประเมินผล
การเรียนรู้
– แผนการจัดการเรียนรู้- แบบตรวจการจัดการเรียนรู้
7.ร้อยละ……ของครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน – ตรวจสอบงานวิจัย – แบบประเมิน
งานวิจัย
8. ร้อยละ……ของ ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน – สอบถามความพึง
พอใจ
– แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้

4. ครูสามารถทำวิจัยในชั้นเรียน และนำผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนได้

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น


แบบประเมินโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

มาตรฐานที่ 10

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

(   )  ครู                                        (   )  ผู้บริหาร            (   )  ผู้ปกครอง

(   )  คณะกรรมการสถานศึกษา                  (   )  อื่นๆ (ระบุ)……………….

คำชี้แจง   ให้ผู้ตอบแบบประเมินทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง      ตรงตามระดับการประเมินของท่าน

ที่

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน

5

4

3

2

1

1

ครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3

ครูการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับผู้เรียน

4

ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

5

ครูมีการประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน

6

ครูมีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เต็มศักยภาพ

7

ครูมีการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

8

มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………

ข้อคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ

………………………………………………………………………………………………………

(     ………………………….    )

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อคิดเห็นของผู้บริหาร

………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                          (  นาย…………………………….  )

                                                                                                             ผู้อำนวยการ

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

มาตรฐานที่ 10

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

(   )  ครู                                        (   )  ผู้บริหาร            (   )  ผู้ปกครอง

(   )  คณะกรรมการสถานศึกษา                  (   )  อื่นๆ (ระบุ)……………….

คำชี้แจง   ให้ผู้ตอบแบบประเมินทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง      ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน

ที่

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1

ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

2

ครูเข้าใจเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3

เข้าใจเรื่องการประเมินผลการเรียน การสอน

4

ครูมีความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียน

5

ระยะเวลาในการอบรม

6

สถานที่ในการอบรม

7

ครูมีความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ประอบการสอน

8

ครูได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

ปัญหา / อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


แบบประเมินโครงการแบบ  ( CIPP  Model )

แบบประเมินโครงการ            พัฒนาครูสู่มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 10                        

ผู้ประเมิน                  ð ผู้ปกครอง             ð ครู            ð  คณะกรรมการสถานศึกษา       ð อื่นๆ

คำชี้แจง     กรุณาเขียนเครื่องหมาย  Ö ลงในช่อง  ð  ตามระดับการประเมินของท่านที่มีต่อโครงการ

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน

5

4

3

2

1

ด้านสภาพแวดล้อม ( Context )

 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ เกิดจากสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของโรงเรียน          
2. โครงการได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนในการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ          
3. โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ          
ด้านปัจจัย ( Input )          
4. บุคลากรมีความเหมาะสมและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน          
5. ระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม          
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสม          
ด้านกระบวนการ ( Process )          
7. กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพมุ่งเน้นให้ครูนำไปพัฒนาการเรียนการสอน          
8. กิจกรรมและวิธีการจะช่วยพัฒนาครูไปสู่มืออาชีพ          
9. กิจกรรมตามโครงการนี้จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน  ครู ผู้ปกครอง  มากขึ้น          
ด้านผลผลิต  ( Product )          
10. โครงการนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน  ครู  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง          
11. ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการนี้จะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ          

ปัญหา / อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ก้านบัวบอกลึกตื้นชลธาร มารยาทส่อสันดานชาตืเชื้อ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s